logo Loader

Jan Janssens

Webdeveloper

Laatst gewijzigd: 5 mei 2020

Jan Janssens, Heiken 22 2960 Brecht (administratieve zetel), hierna te noemen: Jan Janssens

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Jan Janssens een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
Gebruik: De grote van webruimte, e-mailruimte en databaseruimte, uitgedrukt in MB (Megabytes)

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, iedere offerte of iedere overeenkomst tussen Jan Janssens en de klant

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Jan Janssens, voor de uitvoering waarbij een derden dient te worden betrokken.

3. Door het geven van een opdracht of het accepteren van een offerte worden deze algemene voorwaarde beschouwd als aanvaard door de klant.

Artikel 3. Offertes

1. De opgemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. Jan Janssens is enkel aan gebonden aan de offerte indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk bevestigd wordt binnen de opgegeven termijn.

2. Alle prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Uitvoering

1. Jan Janssens zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren

2. Voor de uitvoering van de opdracht heeft Jan Janssens het recht bepaalde werkzaamheden, diensten of goederen te laten verrichten door derden. Jan Janssens kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat volgt uit de voorwaarde van de andere partij of van gebreken van goederen of diensten waarvoor Jan Janssens op hen beroep doet.

3. De klant dient alle gegevens, waarvan Jan Janssens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkosmt, tijdig aan Jan Janssens te verstrekken. Indien de noodzakelijke gegevens niet tijdig aan Jan Janssens zijn verstrekt, heeft Jan Janssens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen

4. Jan Janssens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jan Janssens is uitgegaan van door de klant verstrekte briefing, gegevens en informatie correct zijn.

Artikel 5. leveringstermijn

1. Levertermijnen opgegeven door Jan Janssens zijn indicatief en niet bindend, tenzij anders overeengekomen. Een levertermijn wordt altijd uitgedrukt in werkdagen.

2. Een redelijke vertraging kan in geen geval recht geven op annulering of het niet betalen van een product of dienst.

3. Na bevestiging van de opdracht door de klant wordt er zo spoedig mogelijk gestart met het ontwerp en/of ontwikkeling van de website of overige diensten. In het geval dat de opdracht een website bevat zal er een tijdelijke webruimte worden voorzien waarop de klant tussentijdse resultaten kan bezichtigen.

Artikel 6. Vertrouwelijke informatie

1. Jan Janssens en de klant accepteren dat vertrouwelijke informatie enkel tussen beide partijen gecommuniceerd wordt.

Artikel 7. Duur & opzegging

1. De overeenkomst voor website en hosting wordt voor 1 jaar aangegaan en telkens voor eenzelfde duurtijd verlengd, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 volle kalendermaand in acht te nemen.

3. Bij het beëindigen van de overeenkomst omtrent webhosting en domeinnaamregistratie, kan de klant enkel het deel en/of termijn ontbinden dat nog niet is uitgevoerd door Jan Janssens.

4. Kosten gemaakt door de klant voor de opgezegde termijn worden niet vergoed door Jan Janssens, Tenzij anders overeengekomen.

5. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd een reeds gefactureerd bedrag verschuldigd is voor verricht werk, blijven deze bedragen verschuldigd aan Jan Janssens

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Jan Janssens.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Jan Janssens de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Jan Janssens slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 9. Hostingdiensten

1. Alle hostingcontracten door Jan Janssens aangeboden, hebben een basistermijn van één jaar. Zij vangen aan van zodra de nodige ruimte is vrijgemaakt op de webserver van Jan Janssens. Deze server wordt gehuurd bij COMBELL NV. Hiervoor zijn dus de algemene voorwaarden van COMBELL NV geldig.

2. Alle hostingcontracten worden, behoudens schriftelijke opzegging ten minste één maand voor de vervaldag, stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar.

3. Tenzij anders overeengekomen staat de klant zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van Jan Janssens wordt gevraagd, zullen deze prestaties worden aangerekend.

4. Jan Janssens heeft het recht om ingeval van laattijdige betaling van de hostingvergoeding de hosting stop te zetten en de website offline te halen. In voorkomend geval is Jan Janssens niet aansprakelijk voor enige schade.

5. Uit veiligheidsoverwegingen worden nooit FTP-gegevens doorgestuurd, tenzij anders overeengekomen.

6. De registratie van domeinnamen gebeurt op naam van de klant en wordt eigendom van deze partij. Jan Janssens behoudt zich tot het recht om de transfer van een domeinnaam te blokkeren tot alle openstaande facturen van de geregistreerde partij voldaan zijn.

Artikel 10. Registratie van domeinnamen

1. Domeinnamen worden steeds op naam van Jan Janssens geregistreerd, tenzij anders overeengekomen. De klant is volledig aansprakelijk voor de inhoud van de website.

2. Alle domeinnamen worden, behoudens schriftelijke opzegging ten minste één maand voor de vervaldag, stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar.

3. Jan Janssens is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zou uitmaken op rechten van derden, enz.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Jan Janssens op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

• na het sluiten van de overeenkomst aan Jan Janssens ter kennis gekomen omstandigheden geven Jan Janssens goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

• indien Jan Janssens de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Jan Janssens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Jan Janssens schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Jan Janssens aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand (min. 40€ en forfaitaire schadevergoeding van 10%, min 75€), tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Jan Janssens en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Jan Janssens onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: [over de eerste € 3.500,- 15%; over het meerdere tot € 7.000,- 10%; over het meerdere tot € 17.000,- 8%; over het meerdere tot € 70.000,- 5%; over het meerdere 3% ]

2. Indien Jan Janssens aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Indien Jan Janssens aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van Jan Janssens, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Jan Janssens beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jan Janssens of haar ondergeschikten. 5. Jan Janssens is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15. Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de klant worden voor intern gebruik bewaard in de database van Jan Janssens. De gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming worden doorgegeven aan derden. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Jan Janssens. Persoonlijke gegevens van de klant kunnen wel gebruikt worden voor direct marketing. Jan Janssens kan de klant bijvoorbeeld informeren over nieuwe activiteiten.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Jan Janssens en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.

Jan Janssens

Heiken 22
2960 Brecht
België

Tel: +32 497 48 65 58
Email: hello@janjanssens.be

Klaar om van jouw idee realiteit te maken?

Vraag een offerte aan